Thursday, April 11, 2013

Communist Sympathizer Hanoi Jane Fonda tells veterans boycotting her movie 'The Butler' to 'get a life'

Jane Fonda tells veterans boycotting her movie 'The Butler' to 'get a life' | Fox News